ชมรม Monk chat club จัดโครงการ heart to heart จากใจสู่ใจดวงน้อยๆที่แสนอบอุ่น

ชมรม Monk chat club ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง ได้จัดโครงการ heart to heart จากใจสู่ใจดวงน้อยๆที่แสนอบอุ่น  ประจำปีนี้ที่โรงเรียนบ้านแม่กลองคาอำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งโครงการได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความขาดแคลนมาเป็นเวลานานและเห็นว่าโรงเรียนบ้านแม่กลองคา มีความขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมากดังนั้น

สมาชิกในโครงการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในสมาชิกเป็นคนในหมู่บ้านนี้ ต้องการจะช่วยเหลือบรรดาน้องๆ ซึ่งเป็นลูกหลานอยู่ในสถานะขาดแคลนจึงได้ไปช่วยเหลือ เป็นการเติมเต็มความสุขในกิจกรรมมอบทุนการศึกษา   ให้ความอบอุ่นตามสถานะที่จะช่วยเหลือได้

อ่านเพิ่มเติม