ดาวโหลด เอกสาร ลน 01-33

บริการ สำหรับนักศึกษาใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ดาวโหลด เอกสาร ลน 01-33


ลน.01 แบบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา(มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีการศึกษา)                            


ลน.02 คำร้องขอหนังสือรับรองทางการศึกษา (แบบใหม่ล่าสุด)                                              


ลน.03 คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา                                                                             


ลน.04 คำร้องทั่วไป ถึงรองอธิการบดี                                                                                      


ลน.05 คำร้องทั่วไป ถึงผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต                                                           


ลน.06 คำร้องทั่วไป ถึงผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์                                                       


ลน.07 คำร้องทั่วไป ถึงผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                                                           


ลน.08 ลาหยุดเรียน                                                                                                                 


ลน.09 ใบแสดงผลการเรียนแก้ I                                                                                               


ลน.10 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา                                                                                             


ลน.11 คำร้องขอเปิดรายวิชา                                                                                                     


ลน.12 บัตรลงทะเบียนธนาคาร(มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละภาคเรียน)                                         


ลน.13 คำร้องขอลงทะเบียนรายวิชา (เพิ่ม-ลด-เพิกถอน)                                                           


ลน.14. คำร้องขอสอบหลังกำหนด                                                                                             


ลน.15 คำร้องขอแจ้งการเปลี่ยนสถานภาพ                                                                               


ลน.16 คำร้องขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล                                                                             


ลน.17 ใบลาพักการศึกษารักษาสถานภาพ                                                                                  


ลน.18 คำร้องขอย้ายคณะสาขาวิชาเอก (ภายในวิทยาเขตล้านนา)                                                


ลน.19 คำร้องขอย้ายวิทยาเขต                                                                                                    


ลน.20 คำร้องขอหนังสือผ่อนผันทหาร                                                                                        


ลน.022 คำร้องขอให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา                                                       


ลน.23 คำร้องขอแก้ไขผลการเรียน(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)                                                           


ลน.24 คำร้องขออนุมัติสำเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา                                                            


ลน.25 คำร้องขอเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา(กรณีลาสิกขา)                                                           


ลน.26 ใบลาออก                                                                                                                           


ลน.28 คำร้องขอคัดสำเนาเอกสาร                                                                                               


ลน.29 แบบคำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา                                                                                       


ลน.31.ขอลงทะเบียนรายกรณี                                                                                                       


ลน.32 คำร้องขอทำงานวิจัยแทนวุฒินักธรรมเอก                                                                           


ลน.33 แบบคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียม ถึงรองอธิการบดี