มมร ล้านนา: กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดผ้าขาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่