มมร ล้านนา : กิจกรรมแบ่งปันความสุขให้น้อง Heart to Heart ณ โรงเรียนบ้านแม่เลา

กิจกรรมแบ่งปันความสุขให้น้อง Heart to Heart ณ โรงเรียนบ้านแม่เลา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยชมรม Monk Chat มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา