มมร ล้านนา: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ประจำปีการศึกษา 2562

*******************

1.ปริญญาตรี สาขาวิชาพุทธศาสตร์

View Fullscreen

2.ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง

View Fullscreen

3.ปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

View Fullscreen

4.ปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

View Fullscreen

5.ปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

View Fullscreen

6. ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

View Fullscreen

7. ปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

View Fullscreen