มมร ล้านนา: ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ระบบโควตา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ระบบโควตา

****************

1-สาขาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

View Fullscreen

2-สาขามนุษศาสตร์-อังกฤษ

View Fullscreen

3-สาขาการปกครอง

View Fullscreen

4-สาขาการสอนภาษาไทย

View Fullscreen

5-สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

View Fullscreen

 

6-สาขาการสอนสังคมศึกษา

View Fullscreen