มมร ล้านนา: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

นายวิชัย  ไชยสมภาร งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้การต้อนรับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมาเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 2 ราย (10 กรกฎาคม 2562)