มมร ล้านนา: ศึกษาดูงานท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลป่าแดด

23 สิงหาคม 2562 พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์  วีรวฑฺฒโน และ จสอ.วรยุทธ  สถาปนาศุภกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำนักศึกษาสาขาวิชาการปกครอง ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ไปศึกษาดูงานท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเมืองเชียงใหม่