มมร ล้านนา: เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาขีพทางรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง

คณาจารย์ประจำหลักสูตรการปกครอง จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาขีพทางรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดยมีวิทยากรได้แก่ พันจ่าอากาศเอกภูมพัฒน์ เชื้ออินท์ ปลัดอำเภอไชยปราการ ดร.อุบล ยะไวท์ณวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และศัตภร กันแก้ว