มมร ล้านนา: โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ และการสอนสังคม