สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ณรงค์ศักดิ์ ลุนสำโรง

หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา/อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สงัด เชียนจันทึก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.พิรุณ จันทราวาส

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ชนมกร ประไก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ กมล วัชรยิ่งยง

อาจารย์ประจำหลักสูตร