เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตล้านนา เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อปฏิบัติการสอนในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง   จังหวัดพะเยา   จังหวัดลำพูน   จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน  จังหวัดแม่ฮองสอน  จังหวัดเชียงราย

คุณสมบัติ

     1.เป็นพระภิกษุมีอายุไม่เกิน 60 ปี

     2.พรรษาไม่ต่ำกว่า 3 พรรษา

     3.สำเร็จการศึกษาปริยัติธรรม นักธรรมเอก เป็นอย่างน้อย

     4.สำเร็จการศึกษาสามัญ อย่างน้อยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

     5.มีความเสียสละในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

สนใจต่อโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  มมร.วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  ตำบลพระสิงห์  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 085-0376676 หรือ 097-9743964

สมัครพระสอนศีลธรรมออนไลน์  >>> คลิกที่นี่<<<