1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

    สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร์การปกครอง
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

* * * * * * * *

.    ชื่อหลักสูตร
.      ภาษาไทย           :       หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง
.    ภาษาอังกฤษ         :       Master’s Degree Program in Government

.   ชื่อปริญญา
.    ภาษาไทย
            ชื่อเต็ม                :       ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง)
            ชื่อย่อ                 :       ศน.. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

.   ภาษาอังกฤษ    
            ชื่อเต็ม                :       Master of Arts (Government)
            ชื่อย่อ                 :       M.A. (Government) 

.    หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย

.    หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาประยุกต์กับวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ โดยอาศัยกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัย
  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์  เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ออกมารับใช้สังคม  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 

.   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
.     เพื่อผลิตนักบริหาร นักวิชาการ และนักวิจัย ที่มีความรู้ในด้านพระพุทธศาสนาและรัฐศาสตร์ เพื่อสนองต่อองค์กรคณะสงฆ์และสังคมทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

.   เพื่อให้เกิดการประยุกต์หลักการและวิธีการทางพระพุทธศาสนากับหลักการทางรัฐศาสตร์ สำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
.    เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัย อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์แนวพุทธในระดับสูงขึ้นไป 

.     กำหนดการเปิดสอน
               
ปีการศึกษา  ๒๕๔๗  ภาคเรียนที่  ๑  เป็นต้นไป 

.   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
                คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  พ.. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ..
๒๕๔๕  ข้อ  ๑๑

.   วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก
                วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย พ.. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ..
๒๕๔๕  ข้อ ๑๒ หรือผู้ที่ผ่านเกณฑ์ และวิธีการตามที่สภาวิชาการกำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา 

.    ระบบการศึกษา
               ใช้ระบบการศึกษาระบบหน่วยกิตแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา  คือภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย  และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกภาคหนึ่งก็ได้  ภาคการศึกษาหนึ่ง  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖
-๘ สัปดาห์

๑๐ระยะเวลาการศึกษา
                ศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษา และไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา นับแต่วันลงทะเบียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พ.. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม  พ..
๒๕๔๕ ข้อ ๙ 

๑๑การลงทะเบียน
               
ไม่ต่ำกว่า ๙  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๑๕  หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษา  ส่วนภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๖  หน่วยกิต

๑๒การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
                ต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิตตามที่กำหนดในแต่ละหลักสูตร โดยได้ค่าเฉลี่ย (Grade Point Average) ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ค่าระดับ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พ.. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม พ..
๒๕๔๕ และข้อ ๓๐

๑๓. หลักสูตร
๑๘
.      จำนวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตรจำนวน  ๔๘  หน่วยกิต  โดยแยกเป็น  ๒  แผน  โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง  ดังต่อไปนี้
  แผน  ก  กรณีศึกษาตามแผน ก  โดยมีการทำวิทยานิพนธ์  ประกอบด้วย
- รายวิชาเรียนไม่น้อยกว่า                                ๓๖         
หน่วยกิต

- รายวิชาบังคับ                                           ๒๔      
 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก                                            ๑๒        
หน่วยกิต

          - บังคับเลือก                                                  
หน่วยกิต
          - เลือกเสรี                                                     
หน่วยกิต

- วิทยานิพนธ์                                               ๑๒       
หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
                      ๔๘        หน่วยกิต
 

แผน ข  กรณีศึกษาตามแผน ข โดยการศึกษารายวิชา  ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์  แต่จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า  ๓.๐๐  ประกอบด้วย
   - รายวิชาเรียนไม่น้อยกว่า                                      ๔๒       
หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ                                             ๒๔       
หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก                                              ๑๘       
หน่วยกิต
      -     บังคับเลือก                                                
หน่วยกิต
      -     เลือกเสรี                                                   
หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์                                                          
หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
                               ๔๘         หน่วยกิต

๑๘.      โครงสร้างหลักสูตร

รายการ

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก

แผน ข

รายวิชาเรียน (Course work) ไม่น้อยกว่า
- รายวิชาบังคับ (Required Courses)
- รายวิชาเลือก (Elective Courses)
                  -
บังคับเลือก
                  -
เลือกเสรี

วิทยานิพนธ์ 
(Thesis)
สารนิพนธ์  
(Thematic Paper
)

๓๖
๒๔
๑๒

 

 

๑๒

-

๔๒
๒๔
๑๘

 

 

-

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

๔๘

๔๘

หมายเหตุ : นักศึกษาทั้งแผน ก และแผน ข ต้องสอบผ่านวิชาการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ (๒๓๒๔๔๐๒) ให้ผ่านในระดับคะแนน S (Satisfactory)

๑๘.    นักศึกษาผู้ที่ไม่ได้สำเร็จปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง จะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐานทางด้านรัฐศาสตร์เพิ่มเติมจำนวน ๓ รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต  ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรดังนี้
              ๕๔๑๓๓๐๑         รัฐศาสตร์เบื้องต้น               (--)
              ๕๔๑๔๓๑๕       ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  (--)
              ๕๔๑๔๓๐๕        ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ  (--

๑๙รายวิชา
๑๙
.       รายวิชาบังคับพื้นฐาน (หมวดศาสนา)

                 ต้องเรียนรายวิชาบังคับพื้นฐาน (หมวดศาสนา)
จำนวน  ๙  หน่วยกิตสำหรับแผน ก  และแผน ข  ในรายวิชาต่อไปนี้

๑๓๒๑๑๐๑
     พุทธปรัชญาในพระสุตตันตปิฎก                                                         (--)
                   Buddhist Philosophy in Suttantapitaka

๑๓๒๑๑๐๒
    ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน                                                             (--)
                   Theory and Practice of Meditation       

๑๓๒๑๑๐๓
    พุทธปรัชญาในพระอภิธรรมปิฎก                                                        (--)
                   Buddhist Philosophy in Abhidhammapitaka                                                            

๑๙.    รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

        ต้องเรียนรายวิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวน ๑๕ หน่วยกิตสำหรับแผน ก และแผน ข  ในรายวิชาต่อไปนี้
๑๕๔๑๓๐๑
    ทฤษฎีการเมืองและสังคม                                                                (--)
                   Political and  Social Theory

๑๕๔๑๓๐๒
   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์                                                              (--)
                   Research Methodology in Political Science

๑๕๔๑๓๐๓
   การเมืองและนโยบายสาธารณะ                                                         (--)
                   Politics and Public Policy

๑๕๔๑๓๐๕
   รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์                                                          (--)
                   Political Science in Buddhistic Approach

๕๔๓๓๖๒๖
กฎหมายมหาชน                                                                               (--)
                  Public Law 

             ๑๙.   รายวิชาเลือก

ต้องเรียนรายวิชาเลือก ในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต สำหรับแผน ก หรือจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต สำหรับแผน ข โดยบังคับเลือก จำนวน ๙ หน่วยกิต ทั้งแผน ก และแผน ข  และเลือกเสรีอีกจำนวน ๓ หน่วยกิต  สำหรับแผน ก และจำนวน ๙ หน่วยกิตสำหรับ แผน ข

                         ๑๙..     วิชาบังคับเลือก
                        
รายวิชาบังคับเลือก จำนวน ๙ หน่วยกิต ทั้งแผน ก และแผน ข ดังต่อไปนี้
๑๕๔๑๓๑๑        การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ                         (--)
                       Comparative Local Government

๑๕๔๑๓๑๒
       สังคมวิทยาการเมือง                                         (--)
                       Political Sociology

๑๕๔๑๓๑๘
       การเมืองและนโยบายเศรษฐกิจ                           (--)
                       Political and Economic Policy

                         ๑๙..    วิชาเลือกเสรี
รายวิชาเลือกเสรี สำหรับแผน ก. และแผน ขดังมีวิชาต่อไปนี้
๑๕๔๑๓๐๔
       ขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์                   (--)
                       Scope and Approaches in Political Science

๑๕๔๑๓๐๖
        เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์                        (--)
                       Economics in Buddhistic Approach

๑๕๔๑๓๐๗
       นิเทศศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์                          (--)
                       Communication in Buddhistic Approach

๑๕๔๑๓๐๘
       ปรัชญาสังคมและการเมือง                                   (--)
                       Social and Political Philosophy

๑๕๔๑๓๐๙
        สัมมนาความคิดทางการเมืองตะวันตก                    (--)
                        Seminar on Western Political Thoughts

๑๕๔๑๓๑๐
        สัมมนาความคิดทางการเมืองไทย                          (--)
                        Seminar on Thai Political Thoughts

๑๕๔๑๓๑๓
       จิตวิทยาการเมือง                                                (--)
                       Political Psychology

๑๕๔๑๓๑๔
      การสื่อสารทางการเมือง                                         (--)
                      Political Communication  

๑๕๔๑๓๑๕
      พรรคการเมืองและกลุ่มกดดัน                                 (--)
                      Political Parties and Pressure Groups

๑๕๔๑๓๑๖
       การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม                    (--)
                      Political and Social changes

๑๕๔๑๓๑๗
      ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่                                        (--)
                      Modern Political Philosophy

๑๕๔๑๓๑๙
       การเมืองและนโยบายสังคม                                    (--)
                      Politics and Social Policy

๑๕๔๑๓๒๐
       การเมืองและนโยบายสิ่งแวดล้อม                            (--)
                      Politics and Environmental Policy

๑๕๔๑๓๒๑
       การเมืองและนโยบายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้         (--)
                       Politics and Policy in Southeast Asia

๑๕๔๑๓๒๒
      รัฐ  สังคมและโลกาภิวัตน์                                        (--)
                      State, Society and Globalization

๑๕๔๑๓๒๓
      เศรษฐกิจการเมืองแบบทุนนิยม                                 (--)
                      Political Economy of Capitalism

๑๕๔๑๓๒๔
      การเมืองและนโยบายแรงงาน                                   (--)
                      Politics and Labour Policy

๑๕๔๑๓๒๕
      การเมืองและนโยบายในการปกครองท้องถิ่น                (--)
                      Politics and Policy in Local Government

             ๑๙.   รายการวิจัย
                  ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ๑๒  หน่วยกิต  สำหรับแผน ก หรือ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์
จำนวน ๖ หน่วยกิต  สำหรับแผน ข

๑๕๔๑๓๒๖
       วิทยานิพนธ์           ๑๒  หน่วยกิต
                      Thesis

๑๕๔๑๓๒๗
      สารนิพนธ์              ๖  หน่วยกิต
                      Thematic Paper

๒๑.     แนวสังเขปรายวิชา
๒๑
.  วิชาเสริมพื้นฐาน
รหัส
                       ชื่อและสังเขปเนื้อหารายวิชา                     (--)

๕๔๑๓๓๐๑          รัฐศาสตร์เบื้องต้น                                       (--)

                               Introduction to Political Science

                               ศึกษาความหมายและความสำคัญของการเมืองการปกครอง สถาบันที่สำคัญทางการเมือง เช่น สถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ ระบบการเมือง พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ ตลอดจนสาเหตุและลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

๕๔๑๔๓๑๕         ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ       (--)

                               International Relations

                               ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในทวีปเอเชีย อเมริกา และยุโรป ตลอดจนโครงสร้างของระบบการเมืองระหว่างประเทศปัจจุบันทางด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อุดมการณ์ที่มีผลต่อแนวพฤติกรรมของรัฐ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐตลอดจนพัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย  และสถาบันระหว่างประเทศ

๕๔๑๔๓๐๕         ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ            (--)

                                Introduction to Public Administration                                                                       

                                ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวความคิดและขอบเขตของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบริหาร วิวัฒนาการของการบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจ การบริหารกับปัจจัยแวดล้อม การบริหารกับการพัฒนาการจัดการและปรับปรุงองค์การของรัฐ การวางแผน การวินิจฉัยสั่งการ การติดต่อประสานงานและการติดตามผลงาน ภาวะผู้นำและให้มีการศึกษาการบริหารราชการของประเทศไทยด้วย

๒๑. รายวิชาบังคับพื้นฐาน (หมวดศาสนา)

รหัส                       ชื่อและสังเขปเนื้อหารายวิชา         (--)

๑๓๒๑๑๐๑           พุทธปรัชญาในพระสุตตันตปิฎก      (--)

                                Buddhist Philosophy in Suttantapitaka

                                ศึกษาพุทธปรัชญาที่สอดแทรกในเนื้อหาของพระสูตร โดยเฉพาะที่เป็นคาถาของแต่ละสูตร แยกเป็นหมวดๆ หรือเป็นนิกายและหรือเป็นวรรคๆ หรือเน้นเฉพาะปรัชญาที่สำคัญๆ

๑๓๒๑๑๐๒          ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน       (--)

                                Theory and Practice of Meditation

                                ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติกรรมฐานทางพระพุทธศาสนา และกรรมฐานภาคปฏิบัติในสำนักกรรมฐานเป็นเวลา ๑๕ วัน ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

๑๓๒๑๑๐๓          พุทธปรัชญาในพระอภิธรรมปิฎก       (--)

                                Buddhist Philosophy in Abhidhammapitaka

                                ศึกษาวิเคราะห์เรื่องจิต เจตสิก รูป นิพพาน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปรากฏในพระอภิธรรมปิฎก

๒๑.     รายวิชาเฉพาะสาขา

รหัส                       ชื่อและสังเขปเนื้อหารายวิชา     (--)

๑๕๔๑๓๐๑          ทฤษฎีการเมืองและสังคม             (--)

                                Social and Political Theory

                                ศึกษาปรัชญาว่าด้วยสังคมและการเมืองของนักคิด และสำนักศึกษาต่างๆ  และการใช้แนวความคิดเหล่านั้น ในการศึกษาวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคม ตลอดจนอิทธิพลของแนวความคิดต่างๆ ที่มีต่อการเมืองในทางปฏิบัติ
 

๑๕๔๑๓๐๒         ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์     (--)

                               Research Methodology in Political Science

                               ศึกษาขั้นตอนการทำวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับการตั้งประเด็นปัญหา การทดสอบทฤษฎี และสมมติฐานการสำรวจวิธีการวิจัยแบบต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ในทางรัฐศาสตร์ เพื่อให้คุ้นเคยกับหลักการและวิธีการของการวิจัยสมัยใหม่โดยทั่วไป โดยเฉพาะเพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถใช้สถิติพื้นฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 

๑๕๔๑๓๐๓          การเมืองและนโยบายสาธารณะ  (--)

                               Politics and Public Policy
  
แนวคิด และปัจจัยทางการเมืองในกระบวนการนโยบาย การจัดทำนโยบายการนำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลของนโยบาย รวมถึงแนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

๑๕๔๑๓๐๔          ขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์      (--)

                               Scope and Approaches in Political Science
  ขอบเขต ลักษณะ พัฒนาการ แนวการวิเคราะห์ปัญหา และทฤษฎีสำคัญทางรัฐศาสตร์  เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เข้าใจสื่อความคิด (Concepts)
ที่สำคัญๆ และประเด็นปัญหาต่างๆ ที่อาจหยิบยกมาศึกษาค้นคว้าทางรัฐศาสตร์

๑๕๔๑๓๐๕         รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร    (--)
 Political Science in Buddhistic Approachฃ
     วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวคำสอนของพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก กับหลักรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในระบบการปกครองทางโลกปัจจุบัน

๑๕๔๑๓๐๖           เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์    (--)

                               Economics in Buddhistic Approach
       
วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ เช่น อุปสงค์ อุปทาน ผลิตกรรม บริโภคกรรม วิภาคกรรม เป็นต้น กับแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธศาสนา
 

๑๕๔๑๓๐๗         นิเทศศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์  (--)

                               Communication in Buddhistic Approach

                               วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิด สมมติฐาน และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารระดับต่างๆ ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งการสื่อสารภายในบุคคล ระหว่างบุคคล และการสื่อสารมวลชน กับหลักและแนวความคิดในการเผยแผ่ที่มีอยู่ในคำสอนพระพุทธศาสนา

๑๕๔๑๓๐๘          ปรัชญาสังคมและการเมือง     (--)
  Social and Political Philosophy
  
ศึกษาขอบข่าย ปรัชญาทางสังคมการเมืองในยุคต้น ยุคกลาง และยุคปัจจุบัน ตลอดนักคิดทางปรัชญาทางสังคมการเมือง คือ เพลโต อริสโตเติ้ล และโสเครติส รวมทั้งนักคิดทางสังคมและการเมืองของไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ แนวทางการจัดระเบียบทางสังคมการเมืองตามรัฐธรรมนูญ พ.. ๒๕๔๐

๑๕๔๑๓๐๙           สัมมนาความคิดทางการเมืองตะวันตก   (--)

                                Seminar on Western Political Thoughts
      วิเคราะห์แนวความคิดทางการเมืองตะวันตกบางประเด็น เช่น เสรีนิยม สิทธิและความรับผิดชอบ อำนาจโดยชอบธรรม ฯลฯ และนำแนวความคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์ปัญหาการเมืองปัจจุบัน
 

๑๕๔๑๓๑๐           สัมมนาความคิดทางการเมืองไทย     (--)

                                Seminar on Thai Political Thoughts
 
วิเคราะห์แนวความคิดทางการเมืองของนักคิดไทย และรัฐบุรุษในสมัยต่างๆ โดยศึกษาจากเอกสารข้อเขียน ตลอดจนการบอกเล่า เช่น ศิลาจารึก ไตรภูมิพระร่วง วรรณกรรม กฎหมาย พระราชพิธี พงศาวดาร ประเพณี และบันทึกต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงความคิดทางการเมืองในยุคสมัยต่างๆ
 

๑๕๔๑๓๑๑        การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ   (--)

                        Comparative Local Governments
 
เปรียบเทียบการปกครองท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ในแง่โครงสร้างองค์การ กระบวนการการใช้อำนาจของส่วนการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนปัญหาและการบริหารงานท้องถิ่น นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการมีอิสระในการ ปกครอง ตลอดจนประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และการเข้ามีบทบาทของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น

๑๕๔๑๓๑๒         สังคมวิทยาการเมือง     (--)

                                Political Sociology
  วิเคราะห์ถึงอิทธิพลของโครงสร้างทางสังคม ชนชั้นทางสังคม การแบ่งชั้นในสังคม กลุ่มเชื้อชาติชนกลุ่มน้อย ฯลฯ ที่มีต่อพฤติกรรมทางการเมือง 
การกำหนดนโยบาย และกระบวนการทางการเมืองของรัฐตลอดจนวิเคราะห์นโยบาย และกระบวนการทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 

๑๕๔๑๓๑๓          จิตวิทยาการเมือง        (--)

                                Political Psychology

                                วิเคราะห์ทฤษฎีสื่อความคิด และแนวทางในการวิเคราะห์การเมืองในแง่ของจิตวิทยา เช่น วิเคราะห์ค่านิยม ทัศนคติ พฤติกรรมฝูงชน การโฆษณาชวนเชื่อ การจูงใจเร่งเร้า ฯลฯ วิเคราะห์ถึงอิทธิพลทางจิตวิทยาของมนุษย์ ซึ่งแสดงออกในรูปพฤติกรรมทางการเมือง ตลอดจนศึกษาถึงแนวความคิดต่างๆ ในการใช้หลักทางจิตวิทยา เพื่อควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเมือง
 

๑๕๔๑๓๑๔          การสื่อสารทางการเมือง  (--)

                                Political Communication

                                แนวคิดและตัวแบบในการสื่อสารทางการเมือง เช่น การเผยแพร่ข่าวสารทางการเมือง การกำหนดสาระทางการเมือง การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ การโฆษณาชวนเชื่อ การหาเสียง ภาพพจน์ มติมหาชน บทบาททางการเมืองของสื่อมวลชน ข้อโต้แย้งเรื่องการพึ่งพิงทางการสื่อสาร และการครอบงำทางการสื่อสาร
 

๑๕๔๑๓๑๕          พรรคการเมืองและกลุ่มกดดัน  (--)

                                Political Parties and Pressure Groups

                                วิเคราะห์โครงสร้าง องค์การ แบบแผน และพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ ของพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง และสถาบันการเมืองต่างๆ ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง วิธีการต่างๆ ที่พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง และนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
 

๑๕๔๑๓๑๖           การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม    (--)

                                Political and Social changes

                                วิเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมและปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศต่างๆ เช่น แนววิเคราะห์กระบวนการเข้าสู่ภาวะทันสมัยทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงในลักษณะการปฏิบัติแนวความคิดของกลุ่มมาร์กซิสต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการปฏิวัติแนวพึ่งพิง และระบบทุนนิยม เป็นต้น
 

๑๕๔๑๓๑๗          ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่        (--)

                                Modern Political Philosophy

                                วิธีคิดและปัญหาของนักคิดทางการเมืองตั้งแต่มาคิอาเวลลีจนถึงปัจจุบัน
 

๑๕๔๑๓๑๘          การเมืองและนโยบายเศรษฐกิจ      (--)

                                Politics and Economic Policy

                                แนวคิด แนวการศึกษา และกรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับนโยบายเศรษฐกิจด้านใดด้านหนึ่ง
 

๑๕๔๑๓๑๙           การเมืองและนโยบายสังคม     (--)

                                Politics and Social Policy
  
แนวคิด แนวการศึกษาเรื่องรัฐและนโยบายสังคม และกรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับนโยบายทางสังคมด้านใดด้านหนึ่ง
 

๑๕๔๑๓๒๐         การเมืองและนโยบายสิ่งแวดล้อม   (--)

                                Politics and Environmental Policy
 
นิเวศรัฐศาสตร์ แนวคิด แนวการศึกษาในเรื่องการจัดสรรและแก้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรและการพัฒนา
 

๑๕๔๑๓๒๑         การเมืองและนโยบายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (--)

                                Politics and Policy in Southeast Asia
 
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับนโยบายต่างๆ  ของประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 

๑๕๔๑๓๒๒        รัฐ สังคม และโลกาภิวัตน์      (--)

                                State, Society and Globalization

                                ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ประชาสังคมในยุคโลกาภิวัตน์

๑๕๔๑๓๒๓         เศรษฐกิจการเมืองแบบทุนนิยม      (--)
  Political Economy of Capitalism

 
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับระบบเศรษฐกิจในแบบทุนนิยม

๑๕๔๑๓๒๔         การเมืองและนโยบายแรงงาน        (--)

                          Politics and Labour Policy
 
แนวคิด แนวการศึกษาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับนโยบายด้านแรงงาน
 

๑๕๔๑๓๒๕        การเมืองและนโยบายในการปกครองท้องถิ่น   (--)
 Politics and Policy in Local Governments
พัฒนาการของนโยบายการปกครองท้องถิ่น ปัญหาและผลกระทบทางการเมืองของการรวมศูนย์อำนาจ และแนวโน้มในการกระจายอำนาจ

๕๔๓๓๖๒๖         กฎหมายมหาชน   (--)
  Public Law
          หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง โดยศึกษาความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชนในยุคต่างๆ ตลอดจนเนื้อหาสาระสำคัญและแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนในสกุลกฎหมายต่างๆ และวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย

       ๒๓๒๔๔๐๒       การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ    (--)
                               Listening and Speaking

                              
พูดสนทนาเหตุการณ์ต่างๆ ฟังข่าว บทความ การบรรยาย การเล่าเหตุการณ์ ปาฐกถาทั้ง
                               ทางโลกและทางธรรมจากวิทยุ ทีวี เทป วีดีโอ หรือจากห้องบรรยาย ปาฐกถา สรุปเรื่อง
                               และอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ

 

 

ขึ้นด้านบน

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Webmaster asksak@hotmail.com