วิสัยทัศน์และพันธกิจ
"ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา Academic Excellence Based On Buddhism"


พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธ
 

ข้อมูลการทำงานวิจัย
:::คู่มือทำวิทยานิพนธ์ /
สารนิพนธ์:::
:::รวมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์:::

สารสนเทศข้อมูลบริการ
:::รายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา:::
:::ตรวจสอบเกรด:::

 

 

รวมตัวอย่าง
รูปแบบการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

1. สาขาพุทธศาสน์ศึกษา
สารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์

- หน้าปก

- หน้าปก

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- หน้าอนุมัต

- หน้าอนุมัต

- เนื้อหาในแต่ละบท

- เนื้อหาในแต่ละบท


2.สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา
สารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์

- หน้าปก

- หน้าปก

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- หน้าอนุมัต

- หน้าอนุมัต

- เนื้อหาในแต่ละบท

- เนื้อหาในแต่ละบท


3.สาขาสังคมวิทยา
สารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์

- หน้าปก

- หน้าปก

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- หน้าอนุมัต

- หน้าอนุมัต

- เนื้อหาในแต่ละบท

- เนื้อหาในแต่ละบท


4. สาขารัฐศาสตร์การปกครอง
สารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์

- หน้าปก

- หน้าปก

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- หน้าอนุมัต

- หน้าอนุมัต

- เนื้อหาในแต่ละบท

- เนื้อหาในแต่ละบท


5. สาขาการจัดการศึกษา
สารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์

- หน้าปก

- หน้าปก

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- หน้าอนุมัต

- หน้าอนุมัต

- เนื้อหาในแต่ละบท

- เนื้อหาในแต่ละบท


**** ไฟล์ Word ที่แสดง อาจมีการคาดเคลื่อนต่ำแหน่งในบางส่วนของเนื้อหาได้ ****

 


     
     
     
     
   
 

ที่ตั้งศูนย์บัณฑิตศึกษา  อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  ถนนพระปกเกล้า  ตำบลพระสิงห์  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่
Tel. 053-814416