วิสัยทัศน์และพันธกิจ
"ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา Academic Excellence Based On Buddhism"


พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธ
 
ข้อมูลการทำงานวิจัย
:::คู่มือทำวิทยานิพนธ์ /
สารนิพนธ์:::
:::รวมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์:::
สารสนเทศข้อมูลบริการ
:::รายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา:::
:::ตรวจสอบเกรด:::

 

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ และ สารนิพนธ์

เพื่อให้การทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีคุณภาพและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘
จึงเห็นควรประกาศเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ขั้นตอนที่ 2.
ขั้นตอนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

ขั้นที่ ๑  เค้าโครงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ที่จะเสนอสอบได้ต้องมีลักษณะดังนี้

๑.๑ ได้รับอนุมัติหัวข้อชื่อเรื่องแล้วจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 

๑.๒ รูปแบบโครงร่างประเภทของการวิจัยแบ่งตามลักษณะข้อมูลแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
-วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ให้ทำโครงร่าง เป็น ๓ บท
-วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ ให้ทำเป็น ๓ บท ยกเว้น เป็นงานวิจัยเชิงเอกสารให้ทำโครงร่าง ๑ บท

 

๑.๓ การเรียบเรียงเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ตามข้อ ๑.๒ นั้นต้องได้รับการปรึกษาคำแนะนำจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ และรองประธานสาขา

 

๑.๔เค้าโครงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์และสารนิพนธ์ที่จะส่งเสนอสอบได้ต้องผ่านการเรียบเรียงตาม ข้อ ๑.๓ และอาจารย์ที่ปรึกษาได้เห็นชอบอนุญาต ลงนามใน บว. ๑๐ (แบบคำร้องขอให้พิจารณาอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์) ให้ดำเนินการสอบได้

 
          ๑.๕ เมื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ ถ่ายเอกสารจัดทำเนาฉบับสมบูรณ์ ที่มีองค์ประกอบ ดังนี้ ปกนอก ปกใน สารบัญ บทที่ ๑, ๒, ๓, บรรณานุกรม  และประวัติโดยย่อ ให้ถ่ายเอกสารหน้าเดียว เข้าปกอ่อน เย็บเล่มเข้าสันปกให้เรียบร้อย จำนวน ๑๕ เล่ม เพื่อดำเนินการสอบต่อไป  

ขั้นที่ ๒  การขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ให้นักศึกษาประสานงานกับเลขานุการบัณฑิต ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กำหนด  วัน เวลา สอบ ให้ชัดเจนก่อนหรือโดยประมาณแล้วแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบไม่น้อยกว่า  ๑๐ วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ลงทะเบียนรับคำรอง ขอสอบถึงกำหนดวันสอบ

 

๒.๒  ให้นักศึกษาเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ลงในแบบคำร้องข้อให้พิจารณาอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (บว. ๑๐) อย่างชัดเจน ด้วยตัวบรรจงพร้อมให้คณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านลงนามใน บว. ๑๐ เพื่อแสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ทุกท่านได้ อนุญาตให้สอบได้

 

๒.๓ ส่งคำร้องขอสอบพร้อมเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ จำนวน ๑๕ เล่ม ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องขอสอบ และความสมบูรณ์ขององค์ประกอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์และเจ้าหน้าที่ลงนามรับลงทะเบียนคำร้องขอสอบ

 

ขั้นที่ ๓  การกำหนดขั้นตอนการพิจารณาสำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังนี้

 

๓.๑ เจ้าหน้าที่นำคำร้องขอสอบพร้อมเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยและอธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงร่าง

 

๓.๒ เจ้าหน้าที่ประกาศวันเวลาทำการสอบ และผู้มีสิทธิ์เข้าสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

 

๓.๓ เจ้าหน้าที่ทำหนังสือคำสั่งและหนังสือ นิมนต์ /เชิญ กรรมการสอบพิจารณาหัวข้อ และโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

 

          ขั้นที่ ๔  การดำเนินการสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

 

๔.๑ ก่อนถึงวันสอบ ๑-๒ วันนักศึกษาควรติดต่อประสานงานกับกรรมการสอบทุกท่านเพื่อเน้นย้ำกำหนดการสอบ และประสานงานกับรองประธานสาขาวิชา กองงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

 

๔.๒ นักศึกษาควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง เพื่อลงทะเบียน เตรียมอุปกรณ์การสอบให้พร้อม

 

๔.๓ การสอบเป็นการสอบปากเปล่าโดยผู้สอบอาจใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ในการสอบได้ตามความเหมาะสม

 

๔.๔ อาหาร เครื่องดื่ม สำหรับกรรมการสอบนักศึกษาผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียม หามาเองตามความเหมาะสม

 

๔.๕ ในขณะที่ดำเนินการสอบอาจมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบด้วยก็ได้ โดยไม่มีสิทธิ์ประเมินผลการสอบ

 

๔.๖ ในขณะที่ดำเนินการสอบนักศึกษาควรมีเพื่อนมาช่วยในการบันทึกข้อแนะนำของคณะกรรมการด้วย

 

ขั้นที่ ๕ ผลการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

 

๕.๑ คณะกรรมการสอบจะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบในห้องที่ทำการสอบอย่างไม่เป็นทางการ

 

๕.๒ ให้นักศึกษาติดต่อขอรับแจ้งผลการสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ที่คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาผลการสอบแล้วหลังจากสอบเสร็จภายใน ๗ วันและดูรายละเอียด Downloadได้จากเว็บไชต์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา (WWW.Lanna.Mbu.ac.th) และเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

 

๕.๓ กรณีที่สอบไม่ผ่านให้ดำเนินการสอบใหม่โดยให้นักศึกษาดำเนินการทุกขั้นตอนใหม่ทั้งหมด

 

๕.๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำประกาศหัวข้อโครงร่าง เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ

 

ขั้นที่ ๖ การส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับที่สอบผ่านแล้ว

 

๖.๑ เมื่อนักศึกษาสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ผ่านแล้วให้นักศึกษาแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้สมบูรณ์ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบส่งสำนักงานศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสอบเสร็จ จำนวน ๑ เล่ม

 

๖.๒ จัดทำสำเนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ตามข้อ ๖.๑ ถ่ายเอกสารหน้าเดียวเข้าเล่มปกอ่อน จำนวน ๒ เล่ม ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม

 

          ขั้นที่ ๗ การสร้างเครื่องมือหรือแบบสอบถามเพื่อการวิจัย

 

         ๗.๑ให้นักศึกษาจัดทำแบบสอบถามเครื่องมือเพื่อการวิจัยส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและรองประธานสาขาตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อความถูกต้องพร้อมกับโครงร่างที่เสนอสอบด้วย

 

๗.๒ เมื่อผ่านการสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เสร็จแล้วนักศึกษาต้องส่งแบบสอบถามเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน โดยยื่น แบบคำร้อง บว.๑๓ (แบบคำร้องทั่วไป) ระบุชื่ออาจารย์ที่จะให้ตรวจสอบแบบสอบถาม ให้นักศึกษาถ่ายเอกสารชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแบบสอบถามมาจำนวน ๓ ชุด เพื่อให้การตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ แล้วเสร็จภายใน๖๐ วัน

 

ขั้นที่ ๘ การเก็บรวบรวมข้อมูล

 

๘.๑ เมื่อนักศึกษาจัดทำเครื่องมือแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วยื่นแบบคำร้อง บว.๑๒ (แบบคำร้องขอเก็บรวบรวมข้อมูล) ขอหนังสือนำจากสำนักงานกองเลขานุการศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา หรือรองประธานสาขาไปเก็บข้อมูล ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า ๓๐ วัน

 
     
 
 

ที่ตั้งศูนย์บัณฑิตศึกษา  อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  ถนนพระปกเกล้า  ตำบลพระสิงห์  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่
Tel. 053-814416