web-en-newstd-61


 

การแถลงข่าวกีฬา USTCM2017

IMG 7571
ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วม การแถลงข่าวกีฬา USTCM2017 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ
IMG 7563IMG 7566IMG 7567IMG 7573IMG 7595IMG 7645IMG 7650IMG 7665IMG 7706IMG 7700

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6