web-en-newstd-61


 

ร่วมงานศพพ่อของนางสาวสุดาพร ชาญพนากุล

1
     ดร.อุเทน  ลาพิงค์, อ.ปพิชญา  พรหมกันธา, อ.กิตติคุณ  ภูลายยาว อาจารย์ประจำหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นตัวแทนร่วมงานศพพ่อของนางสาวสุดาพร ชาญพนากุล นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยชั้นปีปที่ 1/2 ณ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว: ดร. อุเทน ลาพิงค์)
234

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6