web-en-newstd-61


 

ปัจฉิมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

IMG 9881 copy

     พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและปัจฉิมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งให้โอวาท ข้อคิด แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม 20 มีนาคม 2560
IMG 9862 copy
IMG 9863 copyIMG 9898 copyIMG 9845 copyIMG 9849 copyIMG 9857 copyIMG 9889 copyIMG 9891 copyIMG 9901 copy

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6