web-en-newstd-61


 

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐

5 copy
     นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประทศ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน / นักศึกษา ประกอบพิธี “ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐(ข่าว:Srimoon Sanmaengma)
6 copy7 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6