web-en-newstd-61


 

รับสมัครอาจารย์

logombu
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรอัตราจ้างรายปี

 

 

 

 

รับสมัคร

 

 

ใบสมัคร 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6