web-en-newstd-61


 

งานศพ นายสุชาติ เอกจันทร์บิดา นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย

1 copy
     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา อ.ปพิชญา  พรมกันธา อ.กิตติคุณ  ภูลายยาว และ ดร.อุเทน ลาพิงค์ ร่วม
งานศพ นายสุชาติ เอกจันทร์ บิดานักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย ปี 2 ณ บ้านผาผ่า อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  (8 เมษายน 2560)(ภาพ/ข่าว:PK Mbu Lnc)
2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy8 copy9 copy10 copy11 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6