hd-w-anti-bet


 

พิธีเลี้ยงขอบคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักกีฬา กองเชียร์ กีฬาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 7

IMG 4596 copy
     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ
์,ดร. ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานพิธีเลี้ยงขอบคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักกีฬา กองเชียร์ กีฬาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 7 ณ อาคาร MBU 4 9 เมษายน 2560
IMG 4528 copyIMG 4540 copyIMG 4591 copyIMG 4603 copyIMG 4609 copyIMG 4621 copyIMG 4639 copyIMG 4650 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6