web-en-newstd-61


 

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์

IMG 6029 copy
     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
IMG 5988 copyIMG 6013 copyIMG 6018 copyIMG 6021 copyIMG 6023 copyIMG 5993 copyIMG 6037 copyIMG 6025 copyIMG 6033 copyIMG 6007 copyIMG 6054 copyIMG 6055 copyIMG 6056 copyIMG 6057 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6