web-en-newstd-61


 

กิจกรรมโครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

2
     พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยา
ลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ณ อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ ภายในกิจกรรมมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา อาทิ การตอบปัญหาธรรมะ การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ และการโต้คารมอุดมธรรม โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก
1345678910111213141516171819202122232425

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6