web-en-newstd-61


 

ประชุมการเขียน SAR หลักสูตรการปกครอง

1 copy

     พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา ให้การต้อนรับหัวหน้าภาครัฐศาสตร์ ตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรการปกครอง (ส่วนกลาง ทุกวิทยาเขต และวิทยาลัย) ประชุมการเขียน SAR หลักสูตรการปกครอง (รวม) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพรพุทธะจนวราภรณ์ MBU 4

2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy8 copy9 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6