web-en-newstd-61


 

ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

IMG 2166 copy

 

 

     

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธาน มีคณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมพิธีการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา แนวคิด ปรัชญา ระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลัย ภาคเช้า นักศึกษาคฤหัสถ์

 

IMG 2214 copyIMG 2192 copyIMG 2196 copyIMG 2219IMG 2221 copyIMG 2232 copyIMG 2250 copyIMG 2257 copyIMG 2266 copy

 

ภาคบ่ายนักศึกษาบรรพชิต

 

IMG 2378 copyIMG 2391 copyIMG 2381 copyIMG 2383 copyIMG 2385 copyIMG 2394 copyIMG 2388 copyIMG 2400 copyIMG 2397 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6