web-en-newstd-61


 

โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ประจำปี 2560

 IMG 7711 copy

     พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานเปิด โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม พระราชปริยัตโยดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 เพื่อฝึกการพูดต่อหน้าชุมชน ฝึกหลักการพูดที่ถูกต้อง มีสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรตลอดการอบรม และมีพระภิกษุและสามเณรให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างคับคั่ง

IMG 8153 copyIMG 7721 copyIMG 7723 copyIMG 7730 copyIMG 7977 copyIMG 8125 copyIMG 8318 copyIMG 8370 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6