web-en-newstd-61


 

โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชนประจำปี 2560

 IMG 8512 copy

     พระพรหมเมธี เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการ) ประจำปี 2560 ณ ห้องพลอยไพลิน กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

IMG 8371 copyIMG 8445 copyIMG 8447 copyIMG 8450 copyIMG 8452 copyIMG 8458 copyIMG 8470 copyIMG 8473 copyIMG 8480 copyIMG 8496 copyIMG 8565 copyIMG 8386 copyIMG 8607 copyIMG 8698 copyIMG 8775 copyIMG 8780 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6