web-en-newstd-61


 

ค่ายคุณธรรม ประจำปี 2560

0 copy

     พระมหาปุณณ์สบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานเปิดค่ายคุณธรรม ประจำปี 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ อุทยานธรรมน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่

1 copy02 copy2 copy3 copy4 copy04 copy5 copy6 copy7 copy8 copy9 copy10 copy011 copy11 copy12 copy13 copy14 copy15 copy16 copy17 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6