hd-w-anti-bet


 

นโยบาย

mbulnc25

     นโยบายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

     วิทยาเขตล้านนาเป็นวิทยาเขตลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นโดย พระธรรมดิลก (จันทร์ กุสโล) เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) ซึ่งขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่มกุฏราชวิทยาลัย โดยความเห็นชอบร่วมกันของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะศิษย์เก่ามหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งนี้พระธรรมดิลก (ขันติ์ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหารในขณะนั้นได้อนุญาต และอำนวยความสะดวกให้ใช้วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นสถานที่ตั้งและดำเนินกิจการ การเปิดดำเนินการ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 โดยได้รับความอุปถัมภ์เงินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นจาก มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชานูปถัมภ์ โดยวิทยาเขตล้านนามีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยออกสู่ส่วนภูมิภาค 
2. เพื่อจัดการศึกษาให้สนองนโยบายของคณะสงฆ์ และรัฐบาลไทย 
3. เพื่อบริการการศึกษาและสร้างสรรค์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตาม
    
วัตถุประสงค์ของมหามกุฏราชวิทยาลัย 
4. เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและแหลงข้อมูลวิชาการพระพุทธศาสนาในภาคเหนือ 
5. เพื่อเป็นแหล่งร่วมสร้างสรรค์งานวิชาการทางพระพุทธศาสนา ระหว่างผู้รู้ทั้งใน
    และนอกประเทศ รวมทั้งให้บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน 
6. เพื่อทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6