hd-w-anti-bet


 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

1
     นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงให
ม่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา ร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ (ขอบคุณภาพ/ข่าว จาก คุณศรีมูล แสนเมืองมา ผู้สื่อข่าวไทยนิวส์)
23456
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนาเป็นตัวแทนในพิธี
7

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6