hd-w-anti-bet


 

ประชุมบุคลากรประจำเดือน

1
     พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมบุคลากรประจำเดือน เพื่อมอบนโยบาย ติดตามการปฏิบัติงาน และสรุปงานที่ผ่าน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคาร MBU 4 25 พฤษภาคม 2559
23456789

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6