hd-w-anti-bet


 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ

1
     พระครูปลัด จิตติชัย จิตฺติชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ของนักศึกษา รหัส 56 มมร.ล้านนา ภาคเช้ามีพระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (พระมหาดวงจันทร์ คุตฺตสีโล,ดร.) เจ้าอาวาสวัดพันแหวนเชียงใหม่, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ของพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่

2345

     ภาคบ่ายมีการจัดการเสวนาต่อโดย นายอดิศร กำเนิดศิริ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ และนักศึกษาร่วมเสวนา จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา มอบของที่ระลึก และกล่าวปิดโครงการ
 

67891011121314

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6