hd-w-anti-bet


 

ค่ายอาสาโครงการปันน้ำใจให้น้อง

1
     ชมรมค่ายอาสา (Volunteer Camp) นำโดยอาจารย์ปพิชญา  พรหมกันธา อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดกิจกรรมโครงการปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ : InDy Khon Doi ChiangDao)
23456789

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6