hd-w-anti-bet


 

โครงการแบ่งรักปันฝันสร้างสรรค์ครั้งที่ 2

01
     นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่ 13/2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการแบ่งรักปันฝันสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 ณ บ้านมืดหลอง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, บ้านละอางเหนือ, บ้านท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว : fb.หมูปิ้ง มมร.)
123456789

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6