hd-w-anti-bet


 

โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ รุ่นที่ 1/2560

1
     ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ รุ่นที่ 1/2560 วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย ต.ศรีบัวบาน จ.ลำพูน (ภาพ/ข่าว :Sangad Bhattacitta,Dominic Savio)
234567891011121314151617

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6