hd-w-anti-bet


 

การสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

IMG 0653 copy
     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยา
ลัย วิทยาเขตล้านนา จัดการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU4
IMG 0587 copyIMG 0619 copyIMG 0621 copyIMG 0631 copyIMG 0672 copyIMG 0690 copyIMG 0691 copyIMG 0684 copyIMG 0720 copyIMG 0722 copyIMG 0726 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6