hd-w-anti-bet


 

วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

1 copy
     นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ " จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
     ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy8 copy9 copy10 copy11 copy12 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6