hd-w-anti-bet


 

สัปดาห์วิชาการล้านนา ประจำปี 2560

1
     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดสัปดาห์วิชาการล้านนา ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2560 ณ อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU4) โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การสัมมนา"พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์"บรรยายโดยพระครูสุธีจริยาวัฒน์,ดร.รองอธิการบดีมมร.วิทยาเขตอีสาน การประกวดนวัตกรรม การบรรยายพิเศษเรื่อง "คนรุ่นใหม่กับการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ" การแข่งขันทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
022 copy3 copy45 copy6 copy78910 copy11 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6