hd-w-anti-bet


 

โครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

1 copy
     ฝ่ายจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2560 โดยการจัดทำฝายชะลอน้ำ ณ อาคารปฏิบัติธรรม โครงการขยายวิทยาเขตล้านนา บ้านบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ (ภาพ : Montri Wichaiwong)
2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy8 copy9 copy10 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6