hd-w-anti-bet


 

พิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส

IMG 5612 copy
     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดพิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี  2560 ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 ณ อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ 
IMG 5531 copyIMG 5626 copyIMG 5716 copyIMG 5733 copyIMG 5744 copyIMG 5723 copyIMG 5736 copyIMG 5689 copyIMG 5548 copyIMG 5760 copyIMG 5817 copyIMG 5837 copyIMG 5841 copyIMG 5921 copyIMG 5955 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6