hd-w-anti-bet


 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำปี 2560

ss copy
     พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2560  วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลานนาพาเลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

projec teaprojec tea01IMG 1233 copyIMG 1304 copyIMG 1350 copy

IMG 1290 copyIMG 1311 copyIMG 1256 copyIMG 1380 copyIMG 1353 copyภาคเช้า สัมมนาทัศน์ “เรื่องกฎหมาย ปปช ใหม่ที่บุคลากรมหาวิทยาลัยควรทราบ” โดยนายอมรพันธ์  นิมานันท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการ ปปช จังหวัดเชียงใหม่

IMG 1356 copyIMG 1375 copyIMG 1370 copy

ภาคบ่ายกับ "แผนพัฒนาบุคลากรสายอาจารย์" มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย ผศ.สุริวัตร จันทร์โสภา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

1 copy2 copy3 copy

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6