hd-w-anti-bet


 

แสดงความเสียใจและไว้อาลัยแด่หลวงพ่อธนา ชุตินฺธโร (แก้วคำลา)

 1 copy

     พระวีรวัฒน์  วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการปกครอง รองประธานดำเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นตัวแทนของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (มมร) วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่และ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทุกรูป แสดงความเสียใจและไว้อาลัยแด่หลวงพ่อธนา ชุตินฺธโร (แก้วคำลา) อดีตประธานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อ.ฮอต อ.ดอยเต่า อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ถึงแก่มรณภาพ สิริอายุ 70 ปี 4 เดือน 18 วัน 14 พรรษา

2 copy02 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy8 copy9 copy10 copy11 copy12 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6