hd-w-anti-bet


 

โครงการอบรมศีลธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ประจำปี2560

1

     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมศีลธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยาอ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 14-16 กรกฎาคม 2560 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

234567891012

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6