hd-w-anti-bet


 

โครงการสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุ 2560

IMG 3063 copy

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาจัดโครงการสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุ 25 กรกฎาคม 2560 ณ วัดป่าตาล ต.บวกค้าง และวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ วัดทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมี พระครูวิมลญาณประยุต,ดร. เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยผู้สูงอายุ รวมทั้ง คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ภาคเช้า มีพระครูใบฎีกาสมศักดิ์  ปิยวณฺโณ อารามสันติสุข แม่ริม เทศน์ธรรมบรรยายเรื่อง "ธรรมะเพื่อสุขภาพกายสุขภาพใจที่เป็นสุขของผู้สูงอายุ" และภาคบ่าย คุณวุฒิพงศ์  ถายะพิงค์ บรรยายเรื่อง "สุขภาพกายของผู้สูงอายุ"

IMG 3068 copyIMG 3079 copy12IMG 3143 copyIMG 3159 copyIMG 3221 copyIMG 3240 copyIMG 3264 copyIMG 3255 copyIMG 3267 copyIMG 3287 copyIMG 3295 copyIMG 3314 copyIMG 3320 copyIMG 3334 copyIMG 3347 copyIMG 3370 copyIMG 3373 copyIMG 3412 copyIMG 3416 copy

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6