hd-w-anti-bet


 

ท.6 ปันน้ำใจให้พี่น้องไทย สกลนคร ถวายพระพรแม่แห่งแผ่นดิน

00

     วันที่ 11 สิงหาคม 2560  เวลา 9.00 น. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นำโดย นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำโดยพระวีรวัฒน์  วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง จัดพิธีทำบุญตักบาตร “ท.6 ปันน้ำใจให้พี่น้องไทย สกลนคร ถวายพระพรแม่แห่งแผ่นดิน” ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เพื่อนำสิ่งของมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดภาคอีสาน

IMG 7239 copyIMG 7307 copyIMG 7235 copyIMG 7261 copyIMG 7262 copyIMG 7268 copyIMG 7270 copyIMG 7271 copyIMG 7326 copyIMG 7330 copyIMG 7352 copyIMG 7422 copyIMG 7463 copyIMG 7477 copyIMG 7478 copyIMG 7482 copyIMG 7498 copyIMG 7519 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6