hd-w-anti-bet


 

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

IMG 7609 copy

     นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการตุลการ อัยการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด นักเรียน นักศึกษา สมาชิกสมาคม สโมสร ชมรม มูลนิธิ องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องนิทรรศการ ๑ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

IMG 7592 copyIMG 7599 copyIMG 7574 copyIMG 7553 copy

     ผศ.ดร.โผน  นามณี อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

IMG 7567 copyIMG 7626 copyIMG 7625 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6