web-en-std-61


 

ค้นหา

ระบบบริการการศึกษา

reg

การจัดการความรู้ KM

km59

วารสารล้านนาวิชาการ

jernal

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

stdloan

รวมเว็ปไซต์หน่วยงานราชการ

webportal

วิทยานิพนธ์

thesis

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

wijai

แผนกลยุทธ์ล้านนา 2558

plan

คุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF)

tqf

ปฏิทินข่าว

March 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
web27-2-61
qoata6100

แหล่งทุนวิจัย

 yri logotrf
 logo nrct v2 logo
ptt-header-logo     web logo   nstda-header

แหล่งทุนการศึกษา

58         edu imgres
Logo-KBank logo-kapook
educatepark logo-true
logo vcharkarn ptt-header-logo

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ

 BW  cmu
 jula       maejo
 ramkamhang    spd thamsart logokku  mahidol
phayao cmru mbu                   thailis      

แหล่งหางาน

cmdla dla logo
image logo jobthai   police justic      prakaat
 kruwandee 001  com dev  correction
workventure

ข่าว มมร ล้านนา ทั้งหมด

การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาปีที่ 2
> โครงการเคลื่อนธรรมคืนถิ่นโดยชมรมพุทธศาสตร์
ทำบุญอายุวัฒนมงคล 91 ปี พระราชเจติยาจารย์ (ชูเกียรติ  อภโย)
ประชุมบุคลากรประจำเดือน ธันวาคม 2559
รองอธิการบดีร่วมทำบุญงานศพคุณแม่ของคุณเอนก  ถามูล
มมร ล้านนาจัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2559
โครงการสัมมนาทางวิชาการนักศึกษารหัส 56
> พิธีทำบุญตักบาตรและแปรอักษรถวายอาลัยครบปัญญาสมวาร
พิธีเรียกขวัญนาคและจุดเทียนถวายอาลัย
อาจารย์ มมร ล้านนานำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศอิตาลี
การอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาสมองฯ
พิธีจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บำเพ็ญถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
งานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของนางวีณา  สุริโย
พิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
> ศึกษาดูงานทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
พิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2559
มอบอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้แก่นักศึกษานำไปจัดกิจกรรม
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี 2559
ประชุมบุคลากรครั้งที่ 4/2559 

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559
บันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ฯ

โครงการอนุรักษ์ประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2559

โครงการศีลธรรมนำชีวิต ประจำปี 2559
>
 
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงพระธรรมเทศนาแบบล้านนา

>
 
แสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบสถาปนา มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

>
 
โครงการต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2559

> โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ประจำปี 2559
>
 
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิชาการในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

>
 
โครงการเทศน์มหาชาติ
>
 
โครงการรณรงค์การกำจัดขยะเพื่อลดภาวโลกร้อน

>
 
โครงการอนุรักษ์หมอเมืองล้านนา

>
 
งานศพคุณพ่อของอาจารย์ธีรศักดิ์ แสนวังทอง

>
 
โครงการอบรมสัมมนาเรื่องพิธีกรรมและการเผยแผ่

>
 
โครงการอบรมการปฏิบัติงานจราจรแก่นักศึกษาวิชาทหาร

>
 
มมร ล้านนา เป็นเจ้าภาพในงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่ออินชวน ชัยยะ

> โครงการอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปี 2559
>
 
วางพวงหรีดงานศพ คุณพ่ออินชวน ชัยยะ

>
 
ถวายมุทิตาสักการะ พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์  ญาณวโร)

>
 
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาใหม่ประจำปี 2559

> โครงการ "บวชป่า รักน้ำ รักษาผืนแผ่นดิน"
> โครงการสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงวัย
>
 
โครงการอบรมศีลธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน
>
 
โครงการต้านภัยยาเสพติด

> พิธีถวายมุทิตาพระมหาเถระที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์
>
 
ถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

>
 
บำเพ็ญกุศล พระราชเมธาจารย์(ศรีบัว ยโสธโร)
>
 
งานเทิดไท้ ๘๔ พรรษา มหาราชินี

>
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเสาร์อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2559

>
 
โครงการอนุรักษ์ตุงล้านนาภูมิปัญญาบรรพชน

> โครงการสืบสานภูมิปัญญา "สล่าเมือง" ล้านนา
>
 
โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปี 2559
>
 
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
> การอบรมการทำงานวิจัย R&D
> การอบรม การบริหารความเสี่ยง
> พิธีเปิดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี 2559
พิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ 5,000 รูป
> ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559
ประชุมสัมมนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการ) ธรรมยุต
วันบูรพาจารย์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วันพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559
พระราชบัณฑิต อธิการบดีมอบโนยบายการปฏิบัติงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสาม)
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ SAR
บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง
สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา
สัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2559
ผอ.วิทยาลัยศาสตร์และคณาจารย์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอน
โครงการอบรมจริยธรรมสัญจร โรงเรียนสันติสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานตรวจประกันคุณภาพการศึกษา มรภ.สวนสุนันทา
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการร่วมพิธีไหว้ครูและมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนเมตตาศึกษาฯ
ผู้ช่วยอธิการบดีประชุมรับมอบนโยบายจากอธิการบดี
> ผู้ช่วยอธิการบดีและคณาจารย์ประชุม KM
menu-iconอ.ศูนย์บริการวิชาการเป็นประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
menu-iconรองอธิการบดีออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอน
menu-iconมหกรรมถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ไทย 5,000 รูป
menu-icon
เจริญพุทธมนต์เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
menu-iconอบรมสัมนาโครงการวิจัย
menu-icon
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559
menu-iconโครงการพัฒนาถิ่นทุรกันดาร

menu-iconงานบูชาเสาหลักเมืองเชียงใหม่ อินทขีล
menu-icon
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาตรี รอบสอง
menu-icon
ประชุมบุคลากรประจำเดือน
menu-iconิสาขบูชา
menu-iconMBU Challenge 2559
menu-iconปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน

menu-iconพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระพุทธพจนวราภรณ์
menu-icon
มุทิตาสักการะวันประสาทปริญญา มจร เชียงใหม่
menu-iconโครงการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
menu-icon
พิธีฉัตรมงคล
menu-iconการอมบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรประจำปี 2559
menu-icon
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับหลักสูตร
menu-iconนักศึกษา มมร ล้านนา คว้าแชมป์เปตองหญิงเดี่ยว กีฬา USTCM2016
menu-iconรดน้ำดำหัวหน่วยงานราชการและสถานศึกษา

menu-iconดน้ำดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2559
menu-iconคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ สปป.ลาว

menu-icon
ดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
menu-icon
รองอธิการบดี วางพวงหรีดพระเทพวิสุทธิคุณ
menu-iconถวายสักการะพระราชสิงหวรมุนี

menu-iconถวายสักการะพระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี
menu-iconผู้ช่วยอธิการบดีร่วม
ิธีถวายเครื่องราชสักการะ
menu-icon
ิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารเรียนรวม
menu-icon
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี
menu-iconประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
menu-icon
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
menu-iconพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา USTCM 2016

menu-iconพิธีลงนาม MOU กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม
menu-iconานมงคลสมรส เจ้าหน้าที่ มมร ล้านนา
menu-iconผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ออกรายการโทรทัศน์

menu-iconนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่มาเยี่ยมนักศึกษาทุน

menu-iconรองอธิการบดีนำพระนักศึกษาเดินธุดงค์

menu-iconอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระราชวินัยโสภณ
menu-iconแถลงข่าวการแข่งขันกีฬา USTCM 2016
menu-iconอบรมพัฒนาแผนยุทธศาตร์
menu-iconอาจารย์ มมร ล้านนา นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

menu-iconรองอธิการบดีนำพระนักศึกษาเดินธุดงค์
menu-iconอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระราชวินัยโสภณ

menu-iconแถลงข่าวการแข่งขันกีฬา USTCM 2016
menu-iconอบรมพัฒนาแผนยุทธศาตร์
menu-iconกำหนดการเดินธุดงค์ ประจำปี 2559
menu-iconผู้ช่วยอธิการบดีเข้าร่วมปรุะชุมเตรียมกีฬา USTCM 2016
menu-iconอาจารย์ มมร ล้านนา นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
menu-iconกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา
menu-iconโครงการพระสอนศีลธรรม มมร ล้านนา จัดสัมมนา MBU Challenge
menu-iconมมร ล้านนา ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาวันมาฆบูชา
menu-iconมมร ร่วมกับหน่วยงานภายนอกจัดงานมาฆบูชา
menu-iconคุรุสภาประเมินคณะศึกษาศาสตร์ มมร ล้านนา
menu-iconสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
menu-iconกำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี มมร ล้านนา
menu-iconนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เข้าค่ายลูกเสือ
menu-iconกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง

ผู้บริหาร

jitti

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.
ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา  

trakoon

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา

ภาพกิจกรรม

ITPFacebookLikeBox

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6