รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ เสาร์อาทิตย์ 2560

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

 

ประจำปีการศึกษา 2560

 

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคนอกเวลาราชการ

.

 

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ