hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

อบรมการเขียนงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

1
4 มิถุนายน 2559 พระครูปลัด จิตติชัย จิตฺติชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา เป็นประธานให้โอวาทแก่ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยารุ่น 11 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  โดยมี พระมหาวีระศักดิ์ สุรเมธี,ดร. หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายการเขียนงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ Cr.ภาพ Fb.
Aw Sontaya Dsw
23456

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6